۱-توی مجلس روبرویم نشسته اما مدام از نگاه کردن رخ به رخم طفره میرود با حرکات منظم به راست به چپ وبالانگاه میکند اما از مستقیم وروبرویش همچنان ابا دارد شصت لامصبم خبردار میشود که شخص شخیص ایشان ازابتداکردن به سلام و احوالپرسی طبق عادت … بعضی نیاکانمان(که خوشبختانه در اقلیت اند ) روی میگرداند ضمنا محل نقطه چین را میتوانید با انتخاب واژه های داخل کمانک (بد-ناپسند-زشت-متکبرانه ) پر کنید . بله داشتم میگفتم ،بنده به رسم ادب یا احترام کوچکتر به بزرگتر یا جهت امرواجب رو کم کنی بلانسبت شما مثل گربه ای که در کمین موشی نشسته باشد همچنان به چهره ی انورشان مینگرم وبالاخره ایشان خسته از حرکات ریتمیک راست ،چپ ،بالا چپ ،بالا، راست یک لحظه با بنده ی کمینه رودرو شده و من ابن الوقت فورا با نیشی که تابناگوش باز شده دست ادب به سینه گذاشته وگفتم : سلام علیکم احوالات شما چطوره مشتاق زیارتتون هستم . که یخ علیامخدره باز شده وافاضه میفرماید:آه بلهشما خوبی؟ به جان خودت مرتب احوال شما را از …و.. و… و… میپرسم ونام چند نفرراردیف میکند و بنده ی حقیر هم با لبخندی زورکی که بیشتر شبیه گریه هست میگویم شما به بنده لطف دارید.اما خدالعنت کند این شیطان رجیم راکه مرتب در گوشم وسوسه میکردکه بهش بگو: اولا جون خودت ثانیا:من روبروتم حالمو از خودم بپرس چرا میری سراغ واسطه؟ که خدا راشکر درجهت تنبیه نفس اماره ام شیطان را لعن کرده ولب فرو بستم .

۲-ازچندروزقبل یکخط درمیان زنگ میزد که :فلانی خواستی فلان مجلس بروی منم هستم باهم برویم و بنده نیز بعد از هماهنگ کردن برنامه های کاری وروزانه ام با جانب ایشان (دقت بفرمایید باایشان نه خودم )راس ساعت ازپیش تعیین شده آنهم توسط شخص ،ایشان طی تماسی با منزل شان در کمال ناباوری شنیدم که فرمودند: ما چند ساعت قبل رفتیم وبرگشتیم در حالیکه سعی میکردم فک کش آمده ی پایینی ام را با فشار دست سر جایش برگردانم گفتم مگه من با شما برای این ساعت قرارنداشتم؟ وبا خونسردی شنیدم که گفتند : خوب پیش آمد وما با دوستان دیگری رفتیم . توی داستانها برای فضا سازی وتوصیف صحنه گاهی مینویسندحال من مثل حال کسی بود که یک سطل آب یخ رویش ریخته باشند اما من میگویم علاوه برخالی کردن آب یخ دور ازجان شما رویم به دیوار انگارکه با سطل هم محکم توی سرم کوبیده باشند تاچندروز هنوز گیج اینهمه تعهد وپایبندی !!!به قول وقرار بودم.
شما جای من بودید چه میکردید؟ بی صبرانه منتظر راهنمایی هایتان هستم تا فرصتی دیگر بدرود وصددرود.