معماری اصیل خانه های دزفول

ضرب المثلها وامثال وحکم که بارزترین ویژگی زبان عامیانه است وغالباًبرای بیان غیرمستقیم مطالب به کار میروند یا برای روشنتر کردن معنا ومفهومند و درخود پیامی را نهفته دارند که بااندکی تیزیابی وهوشیاری میتوان به آنها پی برد والبته بایداذعان داشت که به دلایل مختلفی امثال وحکم وارد زبان مردم ماشده است ازجمله اینکه ایرانیان به دلیل هوشمندی ذاتی از طرح مطالب معماگونه و بیان غیرمستقیم وطنز به جای بیان جدی ومستقیم لذت بیشتری می برند ودلیل دیگر آنست که مردم این سرزمین از حجب وحیایی وافر برخوردارند وبه بیانی ساده تربادیگران وحتی گاه نزدیکان خودرودربایستی دارندو از این رو ترجیحاًبه باز گویی مطالب به صورت تعریض وکنایه و ضرب المثل می پردازند البته شیرینی زبان فارسی نیز تا حدودی به همین ویژگی است .ناگفته نماند که همین موضوع کار مترجمین را بسیار سخت کرده است زیرا گاه در حین ترجمه از متنی به زبان فارسی ویا برعکس نمی توان معادل های دقیقی را پیدا وجایگزین کرد .

گویش دزفولی نیز آراسته به ضرب المثل های شیرین وگاه بی نظیری(ازآن جهت که در سایر گویشها مانندشان دیده نمی شود) آراسته شده که گوینده ی دانا وموقعیت شناس درکلام خودازآنها بهره برده وکلامش را شیوا ودلنشین میکند مثلاَ:یهقَدَر قَلَنَ تَشِ دَ هَ یعنی قدرت دوبهم زنی شخص بسیار زیاد است ودر عین بیان حق مطلب ، زمینه ی آ زردگی خاطر شخص مخاطب نیز فراهم نمی شود .

البته امروزه نسل جدیدبعضاًتمایل به بیان مستقیم و بی رودر بایستی دار پیدا کرد ه اند وترجیح می دهند به جای در لفاف سخن گفتن آنرا واضح وعریان عرضه دارند این امر اقتضای زندگی وزبان امروزاستوپسندیده است اما باید گستاخی و بی ادبی را خط قرمز  این گونه بیان قراردهیم وپاازچارچوب آن فراتر نگذاریم .

از آنجایی که زبان دایماًدرحال تغییروتحوّل است برای حفظ زبان فارسی وشکلهای دیگرآن یعنی گویشها ،واز جمله گویش دزفولی که به جرأت می توان گفت بی نظیر است وازنوع گویش حغرافیایی محسوب می شود ؛باید ارتباط نسل قدیم با نسل جدید محکمتر شود نویسنده این مطلب هماره توصیه می کندبا کودکانتان به جای فارسی حرف زدن که بهتر است آنرا گویش تهرانی بنامیم، به گویش محلی خود مان صحبت کنیم چرا که به محض پا نهادن به مدرسه وهمچنین از طریق رسانه های جمعی که امروزه عضو عزیز خانه ها شده اند!!فارسی حرف زدن ونوشتن را به خوبی خواهندآموخت .درپایان از گنجینه ی غنی گویش دزفولی محض تبرک وتیمن چند ضرب المثل آورده میشود که فهم پیام شان به عهده ی خواننده ی باهوش مطلب می ماند

لِف اَنترِشِرِاحمد شلنگ /ای کُرَک تخمِ همو مَشک دِرَکَ/سرِبِ  اُبتراشه/دهیش دَس مارسُلِمون زَنَش پَش طاقِاِوون/و…