آقای عباس مجدی نسب
فرزند مرحوم خواجه محمد فرزند خواجه پاپی

متولد آبادان
ساکن کرج
اسامی فرزندان : عسل – علی – عماد