خواجه عبدالرضا مجدی زاده

نام پدر: مرحوم حاج عبدالرحمان

نام مادر: صدیقه

نام همسر: مرجان فرزند مرحوم خواجه غلامعلی

نام فرزند : بهنام