برخی از حیوانات خانگی در پی درگذشت صاحبشان به اندازه ای گرسنگی میکشند تا بمیرند.
برخی مانند هاتچی سگ مشهور ژاپنی هر روز در آستانه در خانه به انتظار بازگشت صاحب متوفی اش می نشیند.
اما روایت تولدو و گربه ایتالیایی اگر شاهدان بی شماری در مورد آن گواهی نمی دادند شاید باورنکردنی به نظر میرسید.

تولدو از سال پیش که صاحبش درگذشت هر روز سر خاک صاحبش رفته و هدیه ای را روی مزار وی می گذارد!!

تولدو یک گربه خیابانی و سه ماهه بود که سه سال پیش صاحب سالمندش او را در کنار خیابانی یافت.
مرد سالمند و مونس کوچکش در طول این سه سال حتی برای لحظه ای یکدیگر را ترک نکردند.
سال پیش، رنزو اوزیئلی در گذشت. در روز تدفین او تولدو در کنار همسر ، دختر و دامادش در روستای مونتانیا پیکر رنزو را تا گورستان مشایعت کرد.

روز بعد از تدفین، آدا همسر رنزو بر سر خاک وی یک شاخه کوچک اقاقیا مشاهده کرد.
از آن زمان تا کنون آدا ساکن روستای مونتانیا استان توسکانیا ایتالیا هر روز که برای گذاشتن
گل به سر خاک همسرش می رود هدایای کوچکی را که گربه آورده است، مشاهده می کند.
گاهی یک دستمال کاغذی ، گاهی یک لیوان پلاستیکی یک بار مصرف، گاهی هم گربه مقداری برگ یا خار و خاشاک را روی گور صاحبش جمع می‌کند!

آدا می گوید: همسرم حیوانات را خیلی دوست داشت و و پیوند میان او و تولد و عمیق بود.
در تمام روستا همه از ماجرای تولدو صحبت می‌کنند و اغلب اهالی,
گربه را صبح‌ها که به گورستان و به سر خاک صاحبش می رود، می بینند.