پدر: حاج محمد باقر مجدی نسب

فرزند: امیر عباس

همسر: خانم روشنک نظمی