زمان:۱۸ شهریور ۱۳۹۲
ساعت ده صبح بیمارستان سوانح وسوختگی
تمامی بدنش سوخته بود نه اینکه ناخواسته سوخته باشد خودسوزی کرده بود با بچه ای در شکمش!!وقتی دکتر زنان او را معاینه کرد پس از مشاوره دستور عکسبرداری داده بود وشوهرش بی تابانه در انتظار نتیجه نتیجه ای که سر انجامش مرگ را برای این زن کرد ۲۷ ساله به ارمغان آورد وفریاد های بی ثمر شوهرش بر جنازه سوخته همسرش
راستی چه عواملی باعث میشود دختری که با هزار امید وآرزو پا به خانه شوهرمیگذارد چنین کار وحشتناکی انجام دهد دخالت های بی مورد اطرافیان؟ اذیت وآزار دیدن از شوهر؟تنگدستی بیش از حد؟فشارهای شدید روحی وجسمی؟وشاید خیلی چیز های دیگر واین ناراحتی ها واذیت وآزارها چنان انباشته میشوند که گنجایش آنها در جسم وروح اینگونه افراد جای نمی گیرد ومنفجر میشوند وکلید این انفجار توسط خودشان زده میشود عقل ومغز در این حالت بحرانی هیچ کاره اند وفقط شیطان در این لحظات بحرانی فرمانروایی می کند پس بیاییم در زندگی دیگران دخالت ننماییم وراهنمایی کردن را با دخالت کردن تمیز بدهیم
نوشته شده توسط پری کوچولو