فرزند مرحوم خواجه اسماعیل

اسامی فرزندان

علی – اسماعیل – محمد – محسن