آقای غلامرضا مجدی

نام پدر :حاج رشید

نام مادر: حاجیه شوکت صفاری نسب

نام فرزندان: مهشید – امیر حسین

ساکن تهران