خواجه غلامعلی مجدی عرب
نام پدر: خواجه حسن
نام مادر : حاجیه فاطمه سلطان فرزند خواجه مندنی
نام فرزندان : امین (مرحوم شده) – ایمان – حسن – امینه