حاجیه خانم فاطمه شیخ نجدی

مادر شهید محمدرضا مجدی

نام پدر: شیخ علی

نام مادر:برگ گل

نام همسر:حاج حسین مجدی

اسامی فرزندان:

حمید (خانم عطاری)- علیرضا (پری فرزند حسن) – محمدرضا(غلامرضا) – بتول (محمدعلی فرزند حسن) – ملکه (کریم صادقی) –  مرضیه ( عباس رایگان) – نسرین ( امیر شیخ نجدی فرزند حسین) – فروغ (غلامرضا ف اسماعیل)