فاطمه  مجدی نسب

نام پدر شیخ کرم                         نام مادر :حسن گل

نام همسر: ابراهیم

متولد:۱۲۷۹                         وفات :   ۱۳۷۴

فرزندان

شیرعلی – رحیم – صفر علی – هاجر – ربابه