این روزها سخت در عجبم . کارم شده عینک گذاشتن و عینک برداشتن . همین عینک لامصب خوشبینی بد بینی را می گویم . دلم می خواهد بروم و تمام لیوانهای آشپزخانه را بشکنم تا دیگر لیوانی نباشد که نیمه ی خالی یا نیمه ی پرش را ببینم . اصلا دلم میخواهد تا آب زلال را درکف دستهایم بنوشم و دنیا را با چشم خود خود خودم ببینم . عینک برای چه ؟ چند گاهیست که دلم میخواهد تا میشد در این سایت خانوادگی که برای تحبیب قلبهایمان به یکدیگر پا گرفته است ،قدری اسفند دوستی و کندر محبت را در آتش اخلاص بریزم و با بوی خوش آن بوی نامطبوع وناپسند دو دستگی و تفرقه را مضمحل سازم.
براستی ما را چه میشود؟ جایی که نبی مکرم اسلام از خدا خواست تا در روز حساب ،حسابرسی امت را خود به عهده گیرد که اگر بندگان لغزشی داشتند آبرویش نزد پیامبران دیگر امتها نرود و خداوند به حضرت فرمود حساب آنها را خودم به عهده می گیرم تا آبرویشان پیش تو نرود ، بنده چه حق دارد که با آبروی دیگران بازی کند و به اعتبار دنیای مجازی و اشخاص مجازی وبه بهانه ی رک گویی و به پشتوانه ی چشم در چشم نشدن پا بر سر خطوط قرمزی بگذارد که او را وای بسا دیگر خوانندگان وکاربران را به حدود آتش غضب الهی سوق دهد ؟ این مطلب را لطفا به تمام مقالات و نوشته ها و دیدگاهها تعمیم دهید . نه فقط مورد یا موارد خاصی .
در اولین های خاندان آیا فی المثل معرفی اولین بانوی طلاق گرفته افشای راز نیست ؟ در باد و زلزله خیالباف خواندن راوی خاطره حّد تهمت و حداقل غیبت نیست؟ مهندس را مهنث گفتن استهزا نیست؟ در مطلب شادباشی دیگر برای خاندان پیامهای تبریک وآرزوی خوشبختی برای این زوج حتی مورد نظر مخالفانی صورت گرفته است به طور مثال پیام شادباش وتبریک مصطفی مجدی نسب ۹ دیس لایک وامینه ۸ و محبوبه ۱۰ ایمان ۷ و حتی حسین فرزند حاج محمدباقر و مژگان که دراین جشن پیوند حضور نداشته واز این طریق تبریک گفته اند نیز هر کدام  ۴دیس لایک خورده است یعنی این افراد با خوشبختی این زوج احیانا مخالفند؟!!!!
متأسفانه این قبیل کارها و یا سخنانی از این دست باعث میشود تا شائبه ی غرض ورزی و تسویه حسابهای آبا واجدادی قوت بگیرد که با اهداف اولیه ی راه اندازی این سایت خانوادگی مغایرت دارد دوستی نوشته اند که این سایت خط قرمز ندارد و اتفاقا برعکس باید خط قرمز ی باشد تا حریم و آبروی اشخاص مورد تعدی وتجاوز قرار نگیرد . این سایت یک سایت خانوادگی است ونه سیاسی و اجتماعی وحزبی که کاربران از گفتن نظریاتشان ابایی نداشته باشند . چه بسا بعضی اشخاص فامیل بزرگ ما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا عدم کارایی توانایی دفاع از حیثیت خود را نداشته باشتدویا به دیگرا ن بد ونا بجا شناسانده شوند. گاه لکه ای بر آینه را می توان زدود اما تیرگی و کدورت آن بر جسم شفاف آینه تا مدتها باقی خواهد ماند و تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل . آزاده باشید و عزتمند.