مانیسا نژاد قصاب

نام پدر :مصطفی نژاد قصاب

نام مادر راضیه مجدی فرزند حاج منصور

تولد : ۲۴ آذر ۹۵