مجوعه ششم از آثار خودم و پیشکش میکنم به خوانندگان محترم سایت امیدوارم که مورد قبول واقع بشه .

رود دز

رود دز

پیرمرد تجریش

پیرمرد تجریش

پل کابلی شهدای لالی

پل کابلی شهدای لالی

سد تنظیمی دز

سد تنظیمی دز

سد تنظیمی دز

پل کابلی شهدای لالی

در انتظار غدا - تبریز

در انتظار غدا – تبریز

پیرزن

پیرزن

روستای کندوان آذربایجان

روستای کندوان آذربایجان

غروب برج میلاد

غروب برج میلاد

پرواز تهزان - دزفول

پرواز تهزان – دزفول

تفاوت در محل زندگی -مالزی

تفاوت در محل زندگی -مالزی

روزنامه فروش - هندوستان

روزنامه فروش – هندوستان

رعد و برق در برج میلاد

رعد و برق در برج میلاد

آب تنی

آب تنی

روستای اخملد خراسان

روستای اخملد خراسان

آسیاب های باستانی دزفول

آسیاب های باستانی دزفول