نام پدر: مسعود فرزند خواجه غلامعلی

نام مادر:روشنک مجدی فرزند خواجه غلامحسین