آقای محمدحسن مجدی زاده

فرزند مرحوم حاج عبدالرحمن

نام مادر:حاجیه خانم بهار وحدت پناه

نام همسر: خانم منصوره وحدت پناه

نام فرزندان: بابک – بهادر

ایشان پسر بزرگ مرحوم حاج عبدالرحمان هستند که  ساکن ترنتو کانادا می باشند