آقای محمد حسن مجدی نسب

نام پدر : حاج غلامرضا

نام مادر: حاجیه خانم تاج کویتی

نام همسر: خانم پروانه مجدی نسب فرزند حاج هادی

نام فرزندان : ندا – نسرین

ایشان گردآورنده شجره خاندان مجدی می باشند و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خاندان مجدی و همیچنین جزء نویسندگان وب سایت رسمی خاندان مجدی می باشند