خواجه محمد رضا مجدی نسب

نام پدر: حاج محمد علی

نام مادر: حاجیه خانم بتول مجدی

نام همسر: خانم شیرین بهینه

فرزندان: راضیه – راحله –  محمد – مهدی

شغل فرهنگی