آیا می دانید تا سال ۱۳۱۰ﻫ .ش تعداد افراد باسواد خاندان مجدی ۶ن فر بوده اند؟
– آقای هادی مجدی نسب
– آقای غلامرضا مجدی نسب
– آقای رحمان مجدی زاده
– آقای مبارک مجدی
– آقای عبدالمحمد مجدی
– آقای عباس مجدی عرب