نام پدر: حاج اسماعیل

نام مادر:حاجیه خانم طوبی مجدیان

نام همسر: مینا مجدیان فرزند باقر

اسامی فرزندان: ابراهیم – عسل