مرحوم خواجه محمد مجدیان
فرزند خواجه حسین
نام فرزندان:
مریم – عظیمه – فرخنده – معصومه – رضا – علی – امید – امین