آقای محمد مجدی عرب

فرزند آقای غلامحسین مجدی عرب

نوه مرحوم حاج کاظم

ساکن دزفول