خواجه محمود رضا مجدی نسب

نام پدر: حاج نور علی

نام مادر:حاجیه خانم شوکت فتحی

نام همسر: خانم مریم افشاری

نام فرزندان: پریا  – علی

شغل : فرهنگی – صاحب موسسه عینک اپتیک