به اطلاع خاندان عزیزم میرسانم جهت برگزاری همایش خاندان مجدی در ۴فروردین ۱۳۹۲مبلغ ۹۳۵۵۳۸۰۰ریال هزینه شده است ومبلغ ۷۹۱۰۰۰۰۰ریال از خاندان محترم مجدی اخذ گردیده است که با توجه به این ارقام مبلغ ۱۴۴۵۳۸۰۰ریال کسری داریم لذا کسانی که تمایل دارند وجهی پرداخت نمایند  وجه مورد نظر خود را به اینجانب محمد حسن مجدی نسب ویا خانم فروزان مجدی نسب تحویل دهند.