به اطلاع خاندان محترم مجدی وسایر بستگان میرسانم که مراسم روضه خوانی مرحوم حاج هادی مجدی نسب از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱لغایت ۲۳/۱۰/۱۳۹۱ به مدت ۵ روز از ساعت سه ونیم الی چهار ونیم بعد از ظهر در حسینیه کاظمین واقع در خیابان شریعتی روبروی پاساژعلیزاده برگزار می گردد