چهل روز از فقدان مرحوم محمد رضا مجدی فرزند مرحوم حاج جاسم گذشت . به همین مناسبت امروز( پنجشنبه ۳۰ / ۶ / ۹۱ )مراسمی در شهید اباد _ قطعه خاندان مجدی _ برگزار می شود . حضور شما باعث شادی روح ان مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. برای ترویح روح ان روان شاد فاتحه ای قرائت بفرمایید .