به اطلاع خاندان محترم مجدی میرساند که از این تاریخ مسابقه ماهانه ی کتابخوانی برگزار میگردد و به عزیزان برگزیده جوایزی اهدا خواهد گردید.
((جواب سوالات را بصورت گزینه ای به شماره ی۰۹۳۸۳۶۰۴۱۸۸ارسال کنید))
ضمنا مشخصات خود را نیز حتما بنویسید(نام و نام خانوادگی و نام پدر)
منبع:کتاب چه کسی پنیر مرا برداشته است. نویسنده:اسپنسرجانسون
سوالات:
۱)جمله ی مهم تر از داشتن پنیراین است که بخواهید آن را حفظ کنیداز که بود؟
الف)هیم
ب)هاو
ج)اسمیت
د)اسکاری
۲)……….می دانست که قدرت جسمانی خود را از دست داده و می ترسید که زنده نماندو فکر میکرد به جایگاه پنیر الف برگردد.
الف)هاو
ب)هیم
ج)اسکاری
د)اسمیت
۳)جمله ی درود بر تغییر و دگرگونی را کدام یک از افراد زیر نوشت
الف)هاو
ب)هیم
ج)اسکاری
د)اسمیت
۴)جمله ی زیر را کامل کنید
مسائل را تا انجاکه ممکن است …………….،قابل انعطاف باشید و به سرعت خودرا تغییر دهید
الف)باتغییرنگاه کنید
ب)باتامل نگاه کنید
ج)ساده نگه دارید
د)بابرنامه دنبال کنید
لینک کتاب

http://farhangi.tehran.ir/Portals/0/Other/sazmanrefah/91/panire%20man.pdf