آقای مسعود مجدی نسب

فرزند خواجه محمد فرزند خواجه پاپی

نام فرزند:رژان – رضوان

شغل : کارمند فرودگاه