فرزند:مرحوم حاج محمد علی مجدی

رشته تحصیلی: برق قدرت