آقای مصطفی مجدی نسب
نام پدر : محمدعلی
نام مادر: بتول مجدی فرزند حسین
نام همسر: امینه مجدی عرب