منیژه مجدی عرب

فرزند حاج کاظم

همسر آقای غلامعلی اله وردی

فرزندان:

محمدرضا – علیرضا

لیدا – آزیتا _ مریم