نام پدر: حاج مرتضی

نام مادر:حاجیه خانم زهرا مجدی نسب

نام همسر: آذر فیروزبخت

اسامی فرزندان: غزال – ماندانا