حاجیه خانم مهری مجدی نسب

نام پدر: خواجه محمد حسین

نام مادر : طیبه فرزند خواجه پاپی

نام همسر : مرحوم حاج عبدالرحمان ستاره(مهندس ستاره)

ایشان دبیر بازنشسته اداره آموزش و پرورش هستند