خواجه میرزاعلی مجدی نسب

متولد : ۱۳۱۰

نام پدر : خواجه اسماعیل

نام مادر: خاور صراف پور

نام همسر : مرحومه زهرا خبازیان

نام فرزندان: امیر – حمید

ایشان فرزند بزرگ خواجه اسماعیل می باشند