آقای ناصر مجدی

نام پدر : خواجه حسن

نام مادر: حاجیه خانم حمیده مجدی نسب

نام همسر : خانم فروزان مجدی نسب فرزند حاج غلامرضا

نام فرزندان : حامد – عادل