ضعیف ۲۲%
متوسط ۱۱%

خوب ۱۶%

خیلی خوب ۲۴%

عالی ۲۷%