در سومین نظر سنجی سایت خاندان مجدی مبنی بر اینکه:

آیا شما از شرکت تعاونی خاندان مجدی سهام خریده اید؟

از ۸۴ رای رسیده ۶۴% ( ۵۴ رای ) از شرکت تعاونی خاندان مجدی سهام خریده اند و ۳۶% ( ۳۰ رای ) سهامی خریداری نکرده اند.