حاج  نعمت مجدی نسب

نام پدر: خواجه محمدحسین

نام مادر : طیبه مجدی نسب

نام فرزندان : مهسا – شاداب

ایشان در کشور هندوستان تحصیل نموده اند و در پتروشیمی بندر ماهشهر محصول به کار هستند