بر آن شدم که نوشته های تاریخی خاندان مجدی را در صورت رضایت صاحبانشان در سایت بگذارم برای شروع این کار از کارت عروسی خانم زهرا مجدی نسب وآقای صفرعلی مجدی (مرتضی)شروع کرده ام که مربوط به۴۹ سال پیش میباشد کسانی که موافق این ایده میباشند می توانند اسناد ازدواج مدارک تحصیلی پایان نامه خدمت وهر چیزی که قدمت تاریخی داشته باشد را در سایت قرار دهند

IMG_0362