پیروزی پرشی دارد به اندازه بلندای آسمان که همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد.
جناب دکتر علیرضا مجدی نسب،سرمایه ی اعتماد مردم که به حق یک امانت الهی است بر دوش شما قرار گرفته و جامه ی خدمت به مردم شهر بی افول مان دزفول، برازنده ی قامتت گشته است.
سلامتی و موفقیت شما ، که به حق نماینده ای شایسته از خاندان بزرگ و اصیل مجدی هستید را در راه دشواری که پیش رو دارید آرزومندیم.
امید آن داریم که چون گذشته مرد میدان عمل و پیشتاز در امور خیر و نیکو باشید.
ما باید به مردم شهرمان ثابت کنیم که نماینده منتخب مان اندیشه و مشورت می کند.تصمیم میگیرد.تجربه را در کنار نیروی جوان به خدمت می گمارد.تعهد می دهد و در پایان کار عمل نیک خود را در معرض نمایش می گذارد.
تبریکات صمیمانه مارا به مناسبت پیروزی در انتخابات شورای شهر دزفول پذیرا باشید.
ما اگر بخواهیم،می توانیم.

 

نویسنده :خانم فروزان مجدی نسب