با خبر شدیم که آقای حسن مجدیان فرزند خواجه رحیم صاحب فرزند دختری به نام “نیکی” شدند.ما هم به نیابت از خاندان مجدی تولد این گل نو شکفته را خدمت خانواده محترمشان تبریک عرض میکنیم.