کدام عدد چهار رقمی است که تفاضل آن با مقلوبش عدد۳۰۸۷ می باشد