بازرگانی آلمانی برای یک معامله بسیار ارزشمند در حال ترک خانه ورفتن به فرورگاه بود در این اثنا بریک نگهبان خانه اش سراسیمه جلوی اورا گرفت وبه او گفت دیشب خواب دیدم هواپیمای شما سقوط کرده وشما مرده اید بدون اعتنا به این حرفها عازم فرودگاه گردید ولی با سماجت بریک مواجه شد وبا تاخیر خانه را ترک کرد وقتی وارد فرودگاه شد هواپیما پرواز کرده بود ودقایقی بعد خبردار گردید که هواپیما سقوط کرده وتما می سر نشینانش کشته شده اند به خانه برگشت وبلافاصله بریک را اخراج کرد شما بگویید چرا شخصی را که جانش را نجات داده بود اخراج نمود؟