آقای هژیر مجدی

فرزند مرحوم آقای عبدالرحیم  فرزند حاج عبدالمحمد