سرزمین کنونی ایران ، تنها سی در صد از ناحیه ی وسیعی است که در تاریخ ،با نام های ” ایران زمین ” ، ” ایران بزرگ ” یا ” ایران شهر ” و در جغرافیا به نام ” فلات ایران ” شناخته می شود .

     ترفندها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته ، بخش های زیادی از این سرزمین را در طول فاصله ی کوتاه ۱۹۹ ساله از ایران بزرگ جدا نمود .

     گستره ی سرزمین های جدا شده از ایران در قراردادهای شوم استعماری به قرار زیر است :

     الف . سرزمین های جدا شده قفقاز براساس قراردادهای گلستان و ترکمان چای با روسیه ( ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی ) :

اران و شروان          ۸۶۶۰۰ کیلو متر مربع

ارمنستان              ۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع

گرجستان              ۶۹۷۰۰ کیلو متر مربع

 اوستیای شمالی    ۸۰۰۰ کیلومتر مربع

داغستان               ۵۰۳۰۰ کیلومتر مربع

چچن                    ۱۵۷۰۰ کیلومتر مربع

اینکوش                 ۳۶۰۰ کیلومتر مربع

جمع کل                ۲۶۳۷۰۰کیلومتر مربع

ب . سرزمین های جدا شده ایران شرقی بر اساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی :

هرات و افغانستان   ۶۲۵۲۲۵ کیلو متر مربع

بخش هایی از بلوچستان و مکران  ۳۵۰۰۰۰ کیلو متر مربع

ج . سرزمین های جدا شده فرا رودان ( ماوراء النهر ) بر اساس پیمان اخال با روسیه ( ۱۸۸۱ میلادی ) :

ترکمنستان           ۴۸۸۱۰۰ کیلو متر مربع

ازبکستان             ۴۴۷۱۰۰ کیلومتر مربع

تاجیکستان          ۱۴۱۳۰۰ کیلومتر مربع

بخش های ضمیمه شده به قزاقستان     ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع

بخش های ضمیمه شده به قزاقستان     ۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع

جمع کل        ۱۲۲۶۵۰۰ کیلومتر مربع

د . سرزمین های جدا شده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی  :

امارات        ۸۳۶۰۰ کیلومتر مربع

قطر           ۱۱۴۹۳ کیلومتر مربع

عمان        ۳۰۹۵۰۰ کیلومتر مربع

بحرین       ۶۹۴ کیلومتر مربع ( در سال ۱۳۴۹ از ایران جدا شده است )

جمع کل        ۴۰۵۲۸۷ کیلومتر مربع

ه . سرزمین های جدا شده از ایران درونی به همراه دو سوم کردستانات ( که در دوره ی صفویه به اشغال عثمانی در امد و بعدها در بین سه کشور ترکیه ، عراق و سوریه تقسیم شد ) به مساحت تقریبی ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع و نیز عراق به مساحت ۴۳۸۳۱۷ کیلومتر مربع .

مساحت سرزمین های جدا شده ی از ایران در مجموع به حدود ۵/۳  کیلومتر مربع ( بیش از دو برابر مساحت فعلی ایران ) می رسد که این مقدار تجزیه برای یک کشور در کل تاریخ دنیا بی سابقه است .