بر اساس  نتایج نظرسنجی که به مدت یک ماه در سایت خاندان مجدی قرار داشت معلوم گردید که:

۳۶% از افراد خاندان مجدی ساکن خوزستان

۲۳% از افراد خاندان مجدی ساکن دیگر استان های کشور

و ۱۴% از افراد خاندان مجدی ساکن کشورهایی دیگر هستند.