پرهام جم

متولد ۲۳ /۶ / ۹۵

نام پدر :اقای صادق جم

نام مادر:خانم افسانه مجدیان فرزند رمضان