روزی فردی برای سرقت تفنگ به خانه خواجه مندنی می رود خاتون همسر او که متوجه آمدن دزد می شود به هنگام فرار دزد از کول دزد آویزان می شود و او را محکم گاز می گیرد به طوری که دزد از این عمل او به شدت رنج می برد و از در خانه تا سر لوایه فریاد کمک, کمک کنید را سر می دهد.هنگامی همه مردم بیرون می آیند تا ببینند چه خبر شده است . خاتون را مشاهده می کنند که بر کول یک مرد است و او را محکم گاز گرفته است و این دزد است که کمک میخواهد تا او را از دست خاتون رها نمایند.

خاتون فرزند خواجه جوهر و مادر نصرت(مادر حاج اسماعیل) و زهرا (مادر حاجیه طوبی زوجه حاج اسماعیل) می باشد که می گویند یکی از شیر زنان خاندان مجدی بوده است .

همانند همین ماجرا چند سال پیش برای شهین خانم همسر حاج کاظم مجدی عرب اتفاق افتاد هنگامی که دزد به خانه حاج کاظم می آیدو با مرحوم حاج کاظم گلاویز می شود شهین خانم دزد را به شدت گاز می گیرد تا جایی که دزد پا به فرار می گذارد

زنان خاندان مجدی شیر زنانی هستند که شاید کمتر مردی دل و جراتشان را داشته باشد