۱. با احمق بحث نکنیم و بگذاریم در دنیای احمقانه خویش، خوشبخت زندگی کند.

۲. با وقیح (بی شرم و حیا) جدل نکنیم چون چیزی برای از دست دادن ندارد آنوقت روح ما را تباه می‌کند.

۳. از حسود دوری کنیم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنیم باز از زندان تنگ حسادت بیرون نمی­آید.

۴. تنهایی را به بودن در جمعی که ما را از خودمان جدا می کند، ترجیح دهیم.

۵. از «از دست دادن» نهراسیم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن است.

۶. بیشتر را بر کمتر ترجیح ندهیم که قدرت ما در نخواستن و منفعت ما در سبکباری است.

۷. کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نهفتن داریم، نه برای گفتن.

۸. از سرعت خود بکاهیم، که آنان که سریع تر می دوند،فرصت اندیشیدن به خود نمی­دهند. (آهسته و پیوسته)

۹. دیگران را ببینیم، تا در دام خویشتن محوری، اسیر نشویم.

۱۰. از کودکان بیاموزیم، پیش از آن که بزرگ شوند و دیگر نتوان از آنان آموخت.